Odvoz a likvidace průmyslových odpadů. Likvidujeme všechny druhy odpadů vzniklých výrobní činností včetně nebezpečných. Přepravu nebezpečných odpadů zajišťujeme v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR. Uložení dle povahy odpadů realizujeme v logisticky nejvýhodnějších lokalitách. Nabízíme také odběr vzorků a provedení analýz odpadů akreditovanou laboratoří. 

 

Odvoz a uložení stavebních sutí

Realizujeme odvoz a uložení výkopové zeminy, cihel, betonu a směsných sutí. Díky dobře vyřešené logistice nabízíme uložení co nejblíže místu stavby.

Výkup druhotných surovin

Zajišťujeme výkup druhotných surovin jako železné i neželezné kovy, plasty, papír, dřevo, sklo. Poradíme Vám v oblasti třídění a skladování druhotných surovin tak, aby výsledná varianta byla pro Vás co nejvýhodnější.

Výkup olejů

Vykupujeme odpadní oleje průmyslové, teplonosné, motorové, převodové, mazací oleje, hydraulické. Odvoz a sběr olejů nabízíme v sudech, nebo vyčerpáním cisternou.

Čištění jímek, lapolů, odlučovačů

Zajišťujeme čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a jímek - odstranění sedimentů a nečistot a následné tlakové vyčištění zařízení. Prostřednictvím laboratorních analýz můžeme ověřit správnost chodu zařízení.


Uniwaste Eco s.r.o.  |  tel: 773 976 060  |  e-mail: info@uniwaste.cz  |  Copyright © 2014. All Rights Reserved.